Kelime Anlamı
accumulate  biriktirmek, toplamak
affluence  zenginlik, servet
allocate  tahsis etmek, ayırmak
commodity  mal, eşya
decline  eksilmek, azalmak, reddetmek
elite  seçkinler, elit tabaka
equity  öz sermaye, öz kaynak
impoverish  fakirleştirmek
inflation  enflasyon
luxury  bolluk, zenginlik, lüks
nobility  aristokrasi, soylular sınıfı
per capita  kişi başına
prestige  saygınlık, itibar, prestij
privileged  ayrıcalıklı, seçkin, imtiyazlı
prosper  zenginleşmek, refaha ermek
regulate  düzenlemek, düzene koymak
subsidy  devlet yardımı/desteği
tangible  elle tutulur, somut, gerçek
working class  işçi sınıfı
Man is the head of the family; woman is the neck that turns the head.

-Erkek, ailenin başı, kadın ise başı çeviren boyundur

Toplam

 Tıklanma (*) : 4708981
 Kullanıcı : 3960
 Aktif Kullanıcı : 2
 Kelime : 94599
 Kelime Anlamı : 279064
(*) 25.03.2012'den beri